top of page

Nederlands

Privacy beleid

Wat voor soort informatie verzamelen we?

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; e-mailadres. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, inclusief responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail en communicatie) om contact met u op te nemen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Als u een bericht op onze website schrijft, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de specifiek vermelde redenen om contact met u op te nemen.

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  1. Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning te bieden;

  2. Om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers en gebruikers met algemene of gepersonaliseerde service gerelateerde mededelingen en reclameboodschappen;

  3. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/ of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;

  4. Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.


Hoe houden we uw informatie veilig?

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op. Alle gateways voor directe betaling die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn opgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders te garanderen.

Hoe nemen we contact met u op?

We kunnen contact met u opnemen als u een bericht achterlaat op onze website voor vragen, problemen, om een ​​geschil op te lossen, om verschuldigde vergoedingen of gelden te innen, om uw mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of indien anderszins noodzakelijk om contact met u opnemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetten en eventuele overeenkomsten die we met u hebben af ​​te dwingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms-berichten en post.


Update van het privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we eventueel gebruiken en/ of openbaar maken.

Vragen en uw persoonlijke gegevens.

Als u: toegang wilt tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via leahmeeusen@gmail.com

 

English

Privacy Policy

What type of information do we collect?

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; e-mail address. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email and communications) to contact you.

How do we collect your information?

When you write a message on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated only to contact you.

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide our Users with ongoing customer assistance;

  2. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

  3. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

  4. To comply with any applicable laws and regulations.

 

How do we keep your information save?

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

How do we contact you?

We may contact you if you leave a message on our website for questions, problems, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

 

Privacy Policy update.

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

 

Questions and your personal information.

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at leahmeeusen@gmail.com

bottom of page